Wednesday, March 22, 2023
Home Japan Trip April 22,2015 Osaka Sumiyoshi Taisha

Sumiyoshi Taisha

Shitennoji Temple